Na temelju članka 20. Zakona o vanjskim poslovima („Narodne novine“, broj 48/9672/13127/13) i članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39 Opće uredbe, prema kojem službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade  te povezane revizije;
c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
d) suradnja s nadzornim tijelom;
e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Laus CC:

Željan Šilje
Vukovarska 23
20 001 Dubrovnik
telefon:                +385 20 352 800
telefaks:               +385 20 352 822
e-mail adresa:       dpo@laus.cc