Poslovni informacijski sustav Argosy

Skup integriranih aplikacija prilagođen potrebama različitih poslovnih okruženja koji će podržati Vaše poslovne procese u područjima upravljanja imovinom, nabave, financijama i računovodstvu, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju dokumentacijom, kao i omogućiti razvoj rješenja prilagođenih Vašim potrebama.

Standardna ERP rješenja

Standardizirano rješenje za podršku poslovnim procesima koje donosi najbolje prakse i iskustva iz više od 30 godina implementacije sustava na različitim tehnološkim platformama, poslovnom i organizacijskom okruženju. Integrirano rješenje omogućit će učinkovitu organizaciju poslovnih procesa koja će omogućiti učinkovito praćenje i mogućnost stalnog optimiranja. Podrška procesima u trgovačkim društvima i korisnicima proračuna. Posebno razvijeni moduli za podršku vannastavnim  procesima visokoobrazovnih ustanova.

Medicinski informacijski sustavi

Integrirani medicinski i poslovni sustav omogućava učinkovitu organizaciju procesa od planiranja rada liječničkih timova, naručivanja, prijema, obrade pacijenata, upravljanja medicinskom dokumentacijom do fakturiranja i praćenja prihoda i troškova po postupcima, liječničkim timovima ili profitnim centrima. Specijalizirana rješenja za podršku procesima u polikliničko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Posebno razvijena rješenja za podršku radu mikrobioloških laboratorija.

Argosy BASE

Centralno upravljanje postavkama i matičnim podatcima

Upravljanje matičnim podacima integralnog poslovnog sustava odvija se na jednom mjestu. Samo određeni korisnici sustava imaju dozvolu za ažuriranje matičnih podataka, dok ostali korisnici sustava imaju mogućnost uvida u matične podatke i daljnjeg korištenja podataka u svojim poslovnim područjima. Podatak se u sustav unosi samo jednom na mjestu na kojem nastaje. Neposredno po ažuriranju matičnih podataka isti su dostupni svim korisnicima koji imaju dozvole za uvid/upotrebu podatka.
Sustav omogućava dinamičko kreiranje hijerarhijske organizacijske strukture, korisnik samostalno definira proizvoljan broj hijerarhijskih nivoa organizacijskih jedinica u sustavu, njihovu međusobnu ovisnost uz neovisnu definiciju mjesta troška/prihoda.
Sustav podržava mogućnost istovremenog vođenja poslovnih knjiga više organizacija/društava.
Službeni šifarnici država, valuta, pošta, općina sastavni su dio isporuke rješenja.
Daljnje ažuriranje sadržaja svih šifarnika u odgovorenosti je nadležnih korisnika sustava.

Argosy FINK

Proces i obrade financijsko računovodstvene dokumentacije

Sustav pruža informatičku podršku obradi poslovnih događaja u trenutku u kojem nastaju na mjestu na kojem nastaju. Sustav pruža podršku za istovremeni višekorisnički rad prema istim poslovnim pravilima koje samostalno definiraju ključni korisnici poslovnog sustava. Korisnik na razini poslovne godine samostalno definira parametre ekonomske, programske (projektne) i funkcionalne klasifikacije, definira vrste dokumenata kojima bilježi poslovne promjene, njihov sadržaj, te upute za tijek obrade financijskih dokumenata u sustavu, njihovu evidenciju, razradu stavaka i knjiženje u poslovnim knjigama sukladno zakonskom okviru proračunskog korisnika.
Sustav pruža podršku za poslove likvidature dokumenata, salda konti kupaca i dobavljača, knjiženje u jedinstvenu glavnu knjigu te izradu pripadajućih izvješća.
Sustav podržava obradu dokumenata sukladno zakonu o porezu na dodanu vrijednost, automatsko kreiranje knjiga ulaznih i izlaznih računa te mjesečno formiranje obračuna poreza na dodanu vrijednost i pripadajućeg obrasca.
Sustav pruža podršku za poslove blagajne (kunske i devizne) te cjelovitu obradu putnih naloga, od isplate akontacije do automatskog obračuna i isplate putnog naloga na tekući račun ili preko blagajne. Rezultat ažurne evidencije i obrade putnih naloga je automatsko kreiranje knjige službenih putovanja.
Pruža se puna podrška upravljanju financijama poslovnog subjekta u kontekstu dnevnog operativnog nadzora nad stanjem dospjelosti po ročnosti obveza i potraživanja.
Sustav podržava funkcije platnog prometa, planiranje i plaćanje obveza dobavljačima po izabranim kriterijima (dospijeće, iznos, stanje na računu i sl.). Za odabrana plaćanja provodi se automatsko formiranje naloga za plaćanje, zbrojnog naloga, specifikacije, datoteke za plaćanje po SEPA standardu. Sustav podržava automatiku u učitavanju podataka o izvodu žiro računa te automatsko knjiženje i zatvaranje uplata prema postavljenim pravilima za prepoznavanje dokumenata na koje se uplata odnosi.
Argosy sustav podržava automatsko formiranje i obradu opomena, obradu i knjiženja kamata, formiranje IOS-a za izabranog ili sve poslovne partnere ta podršku automatskog slanja e-mailom kreiranih dokumenata s uključenim nadzorom provedenog slanja.
Sustav pruža podršku za automatsko formiranje jedinstvenog JOPPD obrasca na razini poslovnog subjekta, neovisno je li izvor podataka iz domene obračuna plaće i drugog dohotka, isplate putnih naloga ili drugih naknada. Podržano je kreiranje operativnih pregleda i izvješća za svakodnevni rad u sustavu te formiranje zakonski propisanih izvješća.

Argosy HR

Upravljanje ljudskim potencijalima

Sustav pruža podršku za jedinstvenu evidenciju matičnih podataka osoba, neovisno o kontekstu u kojem će se ista dalje koristiti u sustavu (kao kandidat za zaposlenje, radnik, korisnik ugovora o djelu, analitika u knjigovodstvenim evidencijama i sl.). Uz matične podatke osobe omogućeno je voditi podatke o članovima obitelji, poreznim olakšicama, obrazovanju, stručnoj spremi, kompetencijama, dodatnim znanjima i sl. Korisnik može samostalno definirati vrste podataka i evidencija koje će pratiti u vlastitoj kadrovskoj evidenciji.
Sustav pruža mogućnost evidencije raznih osobnih dokumenata i pohranu priloga (skenirane original dokumentacije) kao što su osobna iskaznica, vozačka dozvola, razni certifikati i sl.
Implementacija alarma omogućava automatsko generiranje e-mail poruke zaduženim osobama o isteku određenog zapisa (rješenje ugovora o radu ili osobnog dokumenta) pojedinog djelatnika.
Sustav za evidenciju radnog vremena u cijelosti je integriran s pratećim evidencijama za praćenje odsutnosti s rada kao što su bolovanja, godišnji odmori i plaćeni dopusti.
Zakonski uvjeti, uvjeti iz kolektivnog ugovora kao i osobni podaci djelatnika podloga su za izradu plana godišnjih odmora, izdavanje odgovarajućih rješenja za korištenje godišnjeg odmora i praćenje realizacije godišnjeg odmora na razini organizacijske cjeline te na razini pojedinog djelatnika u sustavu. Posebna evidencija prava vodi se za odsutnosti tipa plaćeni dopust, a sustavom zahtjeva za korištenje plaćenog dopusta i evidencije realizacije prati se realizacija koja je podloga za povezanu isplata odgovarajućih primanja.
Podržana je mogućnost praćenja edukacije (školovanja, seminari i sl) po djelatniku, u smislu praćenja vrste edukacije, trajanja, ishoda te pripadajućih troškova.
Sustav pruža mogućnost ocjenjivanja zaposlenika uz samostalno kreiranje kriterija i raspona ocjena te izvještajni dio u kojem je moguće grafički prikazati rezultate ocjenjivanja.
Daljnje proširenje funkcionalnosti Argosy Self Servisa, odnosi se na funkcije
• Prikaz podataka iz evidencije prisutnosti/odsutnosti na radu
• Distribuiranog unosa plana godišnjeg odmora
• Distribuiranog unosa i odobrenja zahtjeva za korištenjem godišnjeg odmora i plaćenih dopusta
• Prikaz prava na Godišnji odmor te status iskorištenih dana GO

Argosy HR

Upravljanje ljudskim potencijalima

Uz matične podatke osobe omogućeno je voditi podatke o članovima obitelji, poreznim olakšicama, obrazovanju, stručnoj spremi, kompetencijama, dodatnim znanjima i sl. koji čine podlogu za definiranje uvjeta koji utječu za obračun plaće.
U poslovnom sustavu nužno je voditi osnovne kadrovske evidencije s obzirom da su site izvor podataka za prijavu i kreiranje korisničkih dozvola u sustavu, upotrebu analitike radnika u obradi putnih naloga, zaduženja osnovnih sredstava te distribuiranoj obradi/ovjeri poslovne dokumentacije.
U sustavu je potrebno voditi evidenciju odsutnosti u vidu bolovanja na detaljnoj razini kao podlogu za ispravan obračun primanja, dok se podaci o ostalim odsutnostima, bilježe kao primanja s obzirom na činjenicu da se analitičke evidencije vode u vanjskom sustavu.
Sustav podržava obračun plaće i drugog dohotka za sve vrste radnih odnosa sukladno zakonskim propisima. Programskim modulom za obračun plaće i drugog dohotka podržano je potpuno samostalno upravljanje postavkama sustava (vrste primanja, naknada, obustava..), više različitih tipova obračuna tijekom mjeseca, automatsko formiranje i provođenje isplate, formiranje JOPPD obrasca, automatsko knjiženje provedenih isplata po pravilima koje samostalno definira ključni korisnik sustava. Sustavom je podržano formiranje svih zakonski zahtijevanih izvještaja/obrazaca.

Argosy NABA

Procesi nabave i prodaje

Upravljanje nabavom uključuje definiciju pravila planiranja; sudionika planiranja, elemenata po kojima se provodi planiranje, vrste postupaka.
Sustav podržava verzioniranje plana nabave; početak formiranja plana nabave koncipiran je tako da se otvara ‘zaglavlje plana nabave’, plan nabave pojedine verzije vezan je na financijski plan određene verzije, ukoliko je isti implementiran na korisničkoj instalaciji.
Proces nabave moguće je započeti unosom dokumenta zahtjeva za pokretanje postupka ili direktnim unosom dokumenta odluka o početku postupka, čijim tijekom obrade se prati odvijanje samog postupka nabave.
Zaključenjem postupka nabave u sustavu se provodi ažuriranje dokumenata odluke o poništenju ili odabiru. Dokumentom odluke o pokretanju postupka prati se rezervacija sredstava plana nabave, dok se dokumentima o odabiru ili poništenju prati realizacija plana nabave i oslobađanje preostalih sredstava za daljnje korištenje (razlike sredstava između procijenjenog i ugovoreno, odnosno u slučaju odustajanja cijelog procijenjenog iznosa).
U modelu informatizacije procesa nabave završetak istog je preduvjet za kreiranje nabavnih dokumenata.
Nabavni dokumenti, okvirni sporazum, ugovora, ugovora-narudžbenica, te narudžbenice po ugovoru mogu se evidentirati i obrađivati kao samostalni nabavni dokumenti neovisno o planu nabave.
Navedeni nabavni dokumenti pored osnovnih zapisa o zaglavlju dokumenta sadrže zapis o stavkama troškovnika te detaljan zapis financijske razrade koja su preuzima iz ranije provedenog postupka/plana nabave.
Realizacija nabavnih dokumenata provodi se evidencijom i obradom sljedeće razine nabavnog dokumenta, izdavanjem narudžbenice po nadređenom ugovoru te vezom na pripadajući ulazni račun kojim se prati realizacija financijske razrade nabavnog dokumenta.
Modulom prodaje podržano je unos i praćenje statusa obrade te realizacije prodajnih dokumenata; od ponude preko sklopljenog okvirnog sporazuma, ugovora ili narudžbenice kupca.
Kao i u modulu nabave podržan je kaskadni model praćenja realizacije pojedinog prodajnog dokumenta u smislu rezervacija/angažiranih sredstava dok se izdavanjem računa po prodajnom dokumentu prati konačna financijska realizacija.
Ukoliko su stavke prodajnih ugovora istovjetne stavkama usluga koje se fakturiraju ostvaruje se automatsko praćenje količinske realizacije stavaka na vezanim dokumentima.
Računi se izrađuju ručnim unosom stavaka (koje mogu biti ponuđene iz stavka vezanog prodajnog dokumenta).
Eventualna automatizacija fakturiranja usluga prema specifikaciji korisnika predmet je posebne analize te procjene i prilagodbe sustava zahtjevu Naručitelja i nije dio opsega iskazan u ponudi.

Argosy OSSA

Dugotrajna imovina

Sustav podržava procese upravljanja dugotrajnom imovinom koje uključuje ustrojavanje klasifikacijskog sustava osnovnih sredstava, definiranje metode obračuna amortizacije, amortizacijskih stopa, definiranje razine zaduženja osnovnih sredstava na razini organizacijske jedinice, lokacije, zaduženog djelatnika, te upute za automatsko knjiženje osnovnih sredstava u poslovnim knjigama. Sustav za upravljanje dugotrajnom imovnom koristiti iste matične podatke sustava, podatke iz kadrovske evidencije, zajedničke podatke računovodstva i financija. Sustav podržava evidenciju matičnih podataka osnovnim sredstvima, praćenje promjena po osnovnim sredstvima od nabave do povećanja/smanjenja vrijednosti, promjene zaduženja/razduženja po osnovnom sredstvu, do rashoda/otpisa osnovnog sredstva.

Izvještajni sustav pruža mogućnost uvida u trenutno stanje osnovnih sredstava, vrijednosti i stanje osnovnih sredstava u povijesti, kao i planirane amortizacije za buduća razdoblja (pregled po pojedinom osnovnom sredstvu do datuma predviđenog za amortizaciju, godišnji pregled planirane amortizacije za cjelokupna osnovna sredstva).
U modulu za upravljanje dugotrajnom imovinom moguće je prtiti i stanje sitnog inventara u upotrebi.

Mobilna inventura osnovnih sredstava
Sustav podržava obradu inventure osnovnih sredstava instalacijom modula mobilne inventure na serverskoj strani te spuštanjem aplikacije na mobilne uređaje (mobitele/tablete). Korištenjem mobilnih uređaja i barkod čitača provodi se popis imovine te preuzimanjem očitanih podataka u poslovnom sustavu automatsko generiranje promjena koje su rezultat obrade sredstava uključenih u inventuru.

Argosy MATE

Skladišno poslovanje, sitni inventar, materijalno knjigovodstvo

Sustav podržava procese skladišnog poslovanja; zaprimanje, izdavanje materijala sa skladišta, vođenje stanja skladišta, skladišne kartice, postupke inventure.
Sustav podržava izradu kalkulacija, vođenje analitičke materijalne evidencije i automatsko knjiženje u glavnu knjigu, analitičke evidencije zaduženja mjesta troška sitnim inventarom i službenom odjećom.
Sustav pruža podršku za upravljanje matičnim podacima kao što su katalog artikala – materijala, službene odjeće, sitnog inventara te klasifikaciju artikala.
Sustav u svom radu koristi zajedničke matične podatke kao što su organizacijska struktura, podaci iz kadrovska evidencija, evidencije financijskih dokumenata (ulaznih računa), ugovora i narudžbi.
Izvještajni sustav daje uvid u trenutno skladišno stanje, kao i trenutno stanje zaduženja djelatnika ili mjesta troška službenom odjećom i sitnim inventarom.

Distribuirana obrada poslovne dokumentacije

Argosy self service modul u uključuje slijedeće funkcionalnosti usmjerene na distribuiranu obradu/ovjeru poslovne dokumentacije te uvid u osobne podatke svakog prijavljenog djelatnika.
Prijava svakog zaposlenika provodi se sukladno prethodno kreiranom korisničkom imenu i lozinci te dozvolama za pristup određenom skupu funkcionalnosti sustava.
Osnovne funkcije iz pozicije zaposlenika
• Prikaz matičnih podataka prijavljenog zaposlenika
• Prikaz podataka o platnim listama za sve vrste isplata kroz vrijeme
• Uvid u osobna zaduženja osnovnih sredstava i sitnog inventara
• Distribuirani unos zahtjeva za putni nalog te elemenata obračuna putnog naloga
• Distribuirani unosa i obrada zahtjeva za nabavu i druge nabavne dokumentacije
• Distribuirana obrada ulazne knjigovodstvene dokumentacije (ulazni račun , ponuda..)
• Distribuirana obrada izlazne knjigovodstvene dokumentacije (izlazni račun , ponude..).

Uredsko posovanje

Modul pisarnice namijenjen je evidenciji predmeta, pismena/akata u pisarnici, urudžbiranje i skeniranje ulazne/izlazne dokumentacije te paćenje kolanja dokumentacije među organizacijskim jedinicama. Modul pisarnice u potpunosti je integriran sa ostalim modulima poslovnog sustava Argosy kroz koje se provodi detaljna obrada ulazne dokumentacije (ulazni računi i druge isprave) ili generira izlazna dokumentacija (izlazni računi ili rješenja iz kadrovske evidencije i sl).
Pored obrade pismena/akata modul pruža podršku za evidenciju i generiranje korisnički definiranih potvrda ili drugih pismena.

Izvještajna podrška na Power BI platformi

Cjelovita podrška poslovnom odlučivanju

Sustav korisniku pruža mogućnost za samostalnu izradu izvještaja nad podacima zabilježenim u poslovnom sustavu. Izvori podataka strukturirani su na način da korisnik ovisno o poslovnoj temi ima mogućnost izbora atributa koje uključuje u novi izvještaj, model hijerarhijskog grupiranja i sumiranja podataka. Sustav korisniku pruža mogućnost samostalnog grafičkog uređivanja izvještaja koje kreira u smislu izbora orijentacije i veličine papira, vrste i veličine fonta, boja, veličine polja za prikaz izabranih podataka, grafički prikaz podataka te mogućnost uključivanja pripremljenog grafičkog prikaza u tijelo izvještaja.
Korištenje kreiranih izvještaja omogućeno je kroz standardne objekte poslovnog sustava i to za zadanog korisnika ili za sve korisnike u sustavu sukladno definiranim ovlastima. Podaci koji su rezultat kreiranog izvještaja prikazuju se kao pregled podataka u tabelarnom obliku koji se dalje može izvesti u excel za eventualnu daljnju obradu kao i omogućiti ispis ili pregled pripremljenog ispisa na zaslonu uz daljnji export u jednom od standardnih formata (pdf, excel..).
Izvještajni sustav za poslovno izvještavanje razvijen je u PowerBI tehnologiji.

Želite kvalitetno sveobuhvatno rješenje za podršku poslovnim procesima?

Zatražite prezentaciju. Saslušat ćemo Vaše potrebe  predložiti optimalno rješenje kojim ćete podržati Vaše poslovanje i pomoći izgradnji zadovoljstva Vaših klijenata i stvaranju prednosti pred konkurentima.